Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii

Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii

Politechnika Rzeszowska

Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii dysponuje unikalną w skali regionu aparaturą:

- Dyfraktometrem niskokątowym (SAXS) Bruker Nanostar-U pracującym w geometrii transmisyjnej z lampą miedziową (promieniowanie o długości 1.54 Å) oraz dwukanałowym spektrometrem FT-NMR Bruker AvanceII 500 MHz z magnesem nadprzewodzącym typu ULTRASHIELD 500 PLUS o natężeniu pola magnetycznego 11,7440 T.

Dyfraktometr SAXS umożliwia określenie anizotropii w budowie ziaren, krystalitów, a także umożliwia obserwację materiałów polimerowych (w tym nanokompozytów polimerowych, nanonapełniaczy), materiałów nieorganicznych (w tym krzemionkowych), materiałów biologicznych (w tym białek). Metoda ta dostarcza informacji na temat wielkości cząstek, rozkładu rozmiarów nanocząstek.

- Spektrometrem  NMR 500 MHz, wyposażonym w sondę szerokopasmową gradientową z gradientem w osi z, sondę dwujądrową oraz przystawkę niskotemperaturową umożliwiającą rejestrowanie widm 1H, 13C, 11B, 31P, 15N, 19F i 29Si związków organicznych oraz polimerów naturalnych i syntetycznych w roztworach. Konfiguracja spektrometru pozwala na rejestrację widm NMR z zastosowaniem technik pomiarowych takich jak: DEPT, COSY, HSQC, HMBC, HETCOR, NOESY, ROESY i inne.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Obiekty badań
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
Wyroby chemiczne
4
Wyroby farmaceutyczne
20
Wyroby inne
17
UE UE