Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego

Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego

Uniwersytet Rzeszowski

Głównym zadaniem Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego (LZSI) jest realizacja badań naukowych, świadczenie usług naukowo-badawczych, technicznych i szkoleniowych oraz promocja i upowszechnianie osiągnięć naukowych zespołów badawczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W Laboratorium funkcjonują następujące pracownie: Ergonomii i Pedagogiki Pracy; Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych; E-Learningu; Optymalizacji Procesów Transferu Wiedzy oraz Lifelong Learningu. Każda z pracowni - zgodnie z jej nazwą - prowadzi badania naukowe w zakresie problematyki dobieranej zgodnie z realizowanymi projektami badawczymi. W projekcie rozwoju Laboratorium przewidywane jest utworzenie kolejnych pracowni: Otwartych Zasobów Edukacyjnych i Edukacji Wirtualnej. Infrastruktura LZSI służy wszystkim pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego, studentom, doktorantom i interesantom zewnętrznym dla realizacji projektów badawczych.

Koncepcje projektów badawczych należy składać do kierownika LZSI. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie źródeł finansowania działań wykraczających poza bieżące koszty eksploatacyjne poszczególnych pracowni. Realizacja projektu nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Laboratorium.

Alternate Text
UE UE