Laboratorium Biologii Molekularnej

Laboratorium Biologii Molekularnej

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium Biologii Molekularnej,  działające w budynku PMCBI przy ul. Warzywnej 1A, jest laboratorium prowadzącym badania naukowe w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej na poziomie DNA i RNA w różnych jednostkach chorobowych. Prowadzimy badania na nowotworach, chorobach neurologicznych i cukrzycy. Poszukujemy wczesnych biomarkerów w chorobach cywilizacyjnych (choroba Alzheimera, cukrzycowa choroba nerek, potrójnie negatywny rak piersi, rak endometrium, rak jajnika, nowotwory jamy ustnej, nowotwory płuca itp.) mających zastosowanie w przyszłości do wykrywania predyspozycji do wystąpienia danej jednostki chorobowej u danej osoby lub jeszcze przed wystąpieniem jej objawów. Szukamy metod aby biomarkery te, można było wykryć na łatwo dostępnych tkankach np.: krwi pełnej czy moczu i w sposób mało inwazyjny dla pacjenta. Prowadzimy w tym kierunku współpracę ze specjalistycznymi oddziałami szpitalnymi występującymi w Rzeszowie, z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, oraz z jednostkami zagranicznymi: Uniwersytetem Monasha i Synchrotronie w Australii.

W laboratorium pracuje wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zespołem kieruje prof. Izabela Zawlik o wysokim wskaźniku IF=140 i indeksie Hirscha=19. Zespól sprawuje nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, posiada własne procedury badawcze, opisujące metody stosowane w laboratorium („know-how”). Laboratorium wyposażone jest w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, zakupionym z dofinansowania z Unii Europejskiej.  Aparatura odpowiada normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym przeglądom technicznym w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Zakres badań stosowanych w laboratorium:

-      badania polimorfizmów genetycznych w różnych chorobach

-      analiza statusu metylacyjnego w sekwencjach promotorowych genów

-      ocena poziomu globalnej metylacji DNA

-      analiza ekspresji niekodujących RNA: microRNA i long non-coding RNA

-      analiza cfDNA

-      analiza widm metodami: FTIR, Ramana i  MRI – we współpracy z innymi laboratoriami celem lepszego skorelowania wyników biologicznych z wynikami uzyskanymi dzięki technikom fizycznym.

Atut Laboratorium:

-       otwarcie na współpracę z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi, szpitalami celem poszerzenia zakresu jednostek chorobowych, na których można przeprowadzić badania w kierunku poszukiwania biomarkerów

posiadanie własnego biobanku (pracujemy na różnym materiale klinicznym: krew pełna, surowica, osocze, płyn  mózgowo-rdzeniowy, mocz, tkanka).

 

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania biologicznie i biochemiczne
B
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
Obiekty badań
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
UE UE