Laboratorium Biologii Molekularnej

Laboratorium Biologii Molekularnej

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium Biologii Molekularnej jest laboratorium prowadzącym badania naukowe w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej na poziomie DNA i RNA w różnych jednostkach chorobowych. Prowadzimy też badania na hodowlach komórkowych. Prowadzimy też badania na nowotworach, chorobach neurologicznych i cukrzycy. Poszukujemy wczesnych biomarkerów w chorobach cywilizacyjnych (choroba Alzheimera, cukrzycowa choroba nerek, potrójnie negatywny rak piersi, rak endometrium, rak jajnika, nowotwory jamy ustnej, nowotwory płuca itp.) jako czynników używanych do wykrywania predyspozycji do wystąpienia danej jednostki chorobowej na wczesnym jej etapie lub jeszcze przed wystąpieniem choroby. Prowadzimy w tym kierunku współpracę ze szpitalami występującymi w Rzeszowie, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, oraz z jednostkami zagranicznymi: Uniwersytetem Monasha i Synchrotronie w Australii.

W laboratorium pracuje wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zespołem kieruje Prof. Izabela Zawlik o wysokim wskaźniku IF=120 i indeksie Hirscha=13. Zespól sprawuje nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, posiada własne procedury badawcze opisujące metody stosowane w laboratorium („know-how”). Laboratorium wyposażone jest w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, zakupionym z dofinansowania z Unii Europejskiej. Aparatura odpowiada normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym przeglądom technicznym w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Zakres badań stosowanych w laboratorium:

-      badania polimorfizmów genetycznych w różnych chorobach

-      analiza statusu metylacyjnego w sekwencjach promotorowych genów

-      ocena poziomu globalnej metylacji DNA

-      analiza ekspresji niekodujących mRNA: microRNA i long non-coding RNA

-      analiza mikroRNA,

-      analiza cfDNA

-      analiza widm metodami: FTIR, Ramana i MRI – we współpracy z innymi laboratoriami celem lepszego skorelowania wyników biologicznych z wynikami uzyskanymi dzięki technikom fizycznym.

Atut Laboratorium:

- otwarcie na współpracę z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi, szpitalami celem poszerzenia zakresu jednostek chorobowych, na których można przeprowadzić badania w kierunku poszukiwania biomarkerów

- posiadanie biobanku (pracujemy na różnym materiale klinicznym: krew pełna, surowica, osocze, płyn  mózgowo-rdzeniowy, mocz, tkanka).

 

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania biologicznie i biochemiczne
B
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
Obiekty badań
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
UE UE