Laboratorium Badawcze Materiałów Sypkich

Laboratorium Badawcze Materiałów Sypkich

Politechnika Rzeszowska

Laboratorium Badawcze Materiałów Sypkich funkcjonuje w ramach struktur Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej. Kadrę laboratorium stanowi zespół badawczy składający się z pracowników badawczo-dydaktycznych uczelni.

W ramach funkcjonowania laboratorium przeprowadzane są badania związane z właściwościami i przetwórstwem materiałów proszkowych:

·       oznaczanie rozkładu wielkości cząstek w złożu metodami dyfraktometrii laserowej i analizy sitowej,

·       oznaczanie parametrów złóż materiałów sypkich i granulatów tj.: kąt naturalnego zsypu, gęstość nasypowa, ściśliwość, spoistość (kohezja), kąt łopatki, jednorodność, dyspersyjność, itd.,

·      oznaczanie właściwości mechanicznych i reologicznych materiałów sypkich suchych i poddanych nawilżaniu (m.in. granica płynięcia, indeks płynięcia, kąt tarcia wewnętrznego, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, kąt tarcia o powierzchnię stali i innych materiałów konstrukcyjnych),

·       badania właściwości przetwórczych materiałów sypkich w procesach granulacji i suchego powlekania,

·       pomiary sił adhezji międzypowierzchniowej cząstek materiałów rozdrobnionych,

·       modelowanie i symulacja komputerowa przebiegu procesów z udziałem materiałów rozdrobnionych

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania inne
M
Obiekty badań
Wyroby chemiczne
4
Wyroby farmaceutyczne
20
Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
21
Żywność
22
Nawozy
43
Gleba, grunty, skały
31
Wyroby i materiały konstrukcyjne
8
Środki wspomagające uprawę roślin
44
Środki ochrony roślin
56
UE UE