Instytut Badawczy Inżynierii Lądowej Alpha Laboratory Adam Wiącek

Instytut Badawczy Inżynierii Lądowej Alpha Laboratory Adam Wiącek

Beton
Beton
Oznaczenie liczby odbicia
PN-EN 12504-2:2013-03

Nasiąkliwość
PN-B-06250

Wytrzymałość na odrywanie
(Zakres: (1-16) kN)
Metoda pull-off
PN-EN 1542:2000

Wytrzymałość na wyrywanie
(Zakres: (1-100) kN)
PN-EN 12504-3:2006

Wytrzymałość na ściskanie
(Zakres: (100-3000) kN)
PN-EN 12390-3:2019-07

Grunty
Grunty
Wilgotność
PN-B-04481:1988

Wilgotność optymalna; Maksymalna gęstość objętościowa
(Zakres: (1,0-2,6) Mg/m3)
Metoda Proctora
PN-EN 13286-2:2010

Stopień zagęszczenia
Metoda sondy lekkiej
PN-N-04452:2002 p.6

Moduł odkształcenia
(Zakres ciśnienia (0,02-0,35) MPa )
Metoda obciążeń płytą VSS
PN-S-02205:1998

Granica płynności
Aparat Casagrande
PN-88/B-04481

Uziarnienie
(Zakres: (0,0-63,0))
Metoda analizy sitowej
PN-B-04481:1988

Wskaźnik zagęszczenia IS
Metoda cylindra wciskanego
BN-77/8931-12; PN-B-04481:1988

Kapilarność bierna
PN-B 04493:1960; PN-B 04481:1988

Zawartość części organicznych
Metoda wagowa
PN-B-04481:1988

Wskaźnik nośności gruntu
PN-S-02205:1998; PN-B-04481:1998

Grunty, Kruszywa
Grunty, Kruszywa
Dynamiczny moduł odkształcenia
(Zakres: ≤125MN/m2)
Metoda obciążenia płytą dynamiczną
PB

Wskaźnik piaskowy
PN-EN 933-8:2015

Uziarnienie
(Zakres: (0,0-63,0))
Metoda analizy sitowej
PN-EN 933-1:2012

Kruszywo
Kruszywo
Wilgotność
PN-EN 1097-5:2008

Wilgotność optymalna; Maksymalna gęstość objętościowa
(Zakres: (1,0-2,6) Mg/m3)
Metoda Proctora
PN-EN 13286-2:2010

Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa
Konsystencja
PN-EN 12350-2:2019-07

Zawartość powietrza
Metoda ciśnieniomierza
PN-EN 12350-7:2019-08

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Mieszanki mineralno-asfaltowe
Gęstość w wodzie lub w rozpuszczalniku
Metoda A
PN-EN 12697-5:2019-01

Gęstość objętościowa
Metoda B
PN-EN 12697-6:2012

Oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni
PN-EN 12697-8:2019-1

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-1:2012

Skład ziarnowy
PN-EN 12697-1:2015-06

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym
Wytrzymałość na ściskanie
(Zakres: (2-50) kN)
PN-EN 13286-41:2005

Nawierzchnie
Nawierzchnie
Grubość warstwy
(Zakres: (0-1000) mm)
PN-EN 12697-36:2005

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Moduł odkształcenia
(Zakres ciśnienia (0,02-0,55) MPa)
Metoda obciążeń płytą VSS
PN-S-02205:1998

Ugięcie sprężyste
Ugięciomierz belkowy Belkenmanna
PN-70/8931-06

UE UE