Petrogeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z .o.o.

Petrogeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z .o.o.

Laboratorium PETROGEO świadczy usługi w dwóch obszarach:

- badania z zakresu ochrony środowiska

- badania związane z serwisem obsługi prac wiertniczo-poszukiwawczych (gaz, ropa) 

Nasi klienci to zakłady przemysłowe, rafinerie, przedsiębiorstwa z branży górniczej i poszukiwań naftowych, firmy geologiczne i hydrogeologiczne, zakłady komunalne, zakładu uzdrowiskowo-lecznicze, osoby prywatne.

W pierwszym segmencie badań z ochrony środowiska oferujemy badania wody do spożycia, wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, zanieczyszczenia gruntów, hałasu, pomiary stężenia pyłu PM10, skład powietrza glebowego. Zakres analityczny badań jest szeroki i obejmuje  m.in. badania zwartości metali ciężkich, węglowodorów ropopochodnych (benzyn, BTEX, WWA).

Petrogeo posiada także akredytację na pobieranie wszystkich wymienionych wyżej rodzajów próbek. 

W drugim obszarze usług oferujemy analizy gazów ziemnych, rop naftowych, wysoko zmineralizowanych wód złożowych oraz badania własności fizycznych skał i próbek stałych w tym m.in.: gęstości objętościowe i rzeczywiste, porowatości, przepuszczalności, mikroskopowe badania petrograficzne w płytkach cienkich, badania w elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM) z analizą pierwiastkową w mikroobszarze EDS, badania zawartości węgla organicznego (TOC).

Laboratorium wyposażone jest w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym wzorcowaniom i sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Wykwalifikowana kadra laboratorium, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, stosowane procedury badawcze, obieg dokumentacji odpowiadają wymaganiom stawianym laboratoriom akredytowanym. Obiektywnym dowodem spełnienia tych wymagań jest uzyskany CERTYFIKAT AKREDYTACJI Laboratorium Badawczego Nr AB 1185, który został przyznany Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 10.05.2010 r.

Posiadamy także zatwierdzeni Powiatowego Inspektora Sanitarnego do badania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Badania dotyczące inżynierii środowiska
G
Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek
P
Badania właściwości fizycznych
N
Badania sensoryczne
Q
Obiekty badań
Powietrze
9
Woda
28
Woda do spożycia przez ludzi
29
Ścieki
30
Gleba, grunty, skały
31
Osady, odpady
32
Gazy
36
Paliwa
10
Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
34
UE UE