Laboratorium Badań Translacyjnych w Medycynie

Laboratorium Badań Translacyjnych w Medycynie

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium Badań Translacyjnych w Medycynie specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach biomedycznych w zakresie głównie immunologii, biologii molekularnej,  genomiki i proteomiki. Głównymi kierunkami działań naukowych Laboratorium są badania dotyczące roli różnych populacji komórek układu immunologicznego (limfocyty Th17, komórki dendrytyczne) w patogenezie i immunoterapii chorób człowieka, m. in. w chorobach autoimmunizacyjnych i chorobach nowotworowych. Ponadto prowadzone są badania dotyczące zaburzeń tolerancji immunologicznej związanej z ciążą i ich roli w patologii ciąży, badania nad immunosupresją indukowaną nowotworem oraz zabiegiem operacyjnym, a także badania dotyczące roli long non-coding RNA w chorobach nowotworowych i autoimmunizacyjnych.

 

Możliwości badawcze Laboratorium:

·       Hodowle komórkowe: prowadzenie hodowli linii komórkowych oraz hodowli pierwotnych; hodowle komórek adherentnych i nieadherentnych; możliwość prowadzenia badań w stanie hipoksji

·       Cytometria przepływowa: analiza fenotypowa komórek z krwi obwodowej, z hodowli komórkowych oraz z tkanek litych; ocena populacji komórkowych, ocena parametrów kondycji komórek, ocena ścieżek aktywacji sygnalizacji komórkowej

·       Proteomika: analiza ilościowa i jakościowa białek; badania wykonywane w próbkach surowicy, osocza, płynach ustrojowych, lizatach komórkowych, mediach hodowlanych itp.; możliwość oznaczania pojedynczych analitów w próbkach oraz wielu analitów (do 500) w jednej próbce; (metody immunoenzymatyczne, luminescencyjne i kolorymetryczne, badania w technologii Luminex, metoda Western blot)

·       Genomika: analiza ekspresji genów; analiza ekspresji niekodujących RNA (long non-coding RNA), analiza śladowych ilości kwasów nukleinowych (cfDNA, cfRNA, wirusy)

·       Badania z wykorzystaniem mikroorganizmów: Laboratorium wyposażone jest w pomieszczenie o 2 klasie bezpieczeństwa biologicznego – BSL2, przystosowane do pracy z udziałem czynników, stwarzających niewielkie zagrożenie dla pracowników i środowiska (m. in. należące do drugiej kategorii zagrożeń: Escherichia coli, Haemophilus influenzae, wirus grypy, rekombinowane adenowirusy, rekombinowane lentiwirusy) oraz w pomieszczenie do przeprowadzania analiz mikrobiologicznych, w którym prowadzone są  m.in. hodowle bakterii na podłożach płynnych i stałych, izolacje DNA plazmidowego oraz transformacje bakterii

·       Pomieszczenia czyste „Clean Room”: możliwość prowadzenia badań w pomieszczeniach o podwyższonej czystości i kontrolowanych parametrach środowiska (kontrolowana ilość cząstek stałych i drobnoustrojów zawieszonych w powietrzu, a także: wilgotność, temperatura) 


Biobankowanie materiału biologicznego: możliwość gromadzenia i przechowywania materiału biologicznego w Biobanku (m. in. surowica, osocze, komórki z krwi obwodowej, komórki izolowane z tkanek, tkanki, inny materiał pochodzenia biologicznego)

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania biologicznie i biochemiczne
B
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
Obiekty badań
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
Wyroby chemiczne
4
Kosmetyki
42
UE UE