Laboratorium Centralne

Laboratorium Centralne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Laboratorium Centralne jest jednym z działów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Siedziba Laboratorium Centralnego znajduje się w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 2 na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Laboratorium Centralne jest działem świadczącym usługi w zakresie badań fizyko-chemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych.

Laboratorium Centralne MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie sprawuje kontrolę nad jakością produkowanej wody oraz pełni nadzór nad skutecznością oczyszczania ścieków oczyszczonych i odprowadzanych do rzeki Wisłok. W Laboratorium Centralnym pracuje zespół doświadczonych i kompetentnych analityków, którzy prowadzą szereg szczegółowych analiz w zakresie parametrów fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz mikrobiologicznych wody. W poszczególnych pracowniach wykorzystuje się nowoczesną aparaturę, a stosowane metody badawcze oparte są na normach europejskich i międzynarodowych obowiązujących również w Polsce. Laboratorium dostarcza obiektywnych dowodów, że jakość produkowanej przez MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie wody oraz odprowadzanych do środowiska ścieków oczyszczonych spełniają wymagania przepisów prawnych.

 Laboratorium Centralne posiada trzy pracownie:

        Pracownia Wody i Pracownia Mikrobiologii - zlokalizowane są na terenie Działu Produkcji Wody przy ul. Zwięczyckiej 36 w Rzeszowie

        Pracownia Ścieków - mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ciepłowniczej 2 w Rzeszowie

Laboratorium dąży do zapewnienia najwyższej jakości oferowanych przez siebie usług, oraz traktowania Klientów w sposób gwarantujący ich pełne zadowolenie. Priorytetowym zadaniem dla Laboratorium Centralnego jest dobro naszych Klientów.

Celem naszego Laboratorium jest:

        utrzymanie akredytacji,

        stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz utrzymanie najwyższej jakości świadczonych  usług,

        utrzymanie rzetelności i kompetencji Laboratorium,

        prowadzenie działalności laboratoryjnej zmierzającej do uzyskania wyników przydatnych do zamierzonego zastosowania,

        budowanie wizerunku nowoczesnego i przyjaznego laboratorium, poprzez wywiązywanie się w sposób terminowy z umów, zamówień, zleceń i wykonywanie badań zgodnie z udokumentowanymi metodami spełniającymi wymagania klienta, ustaw i przepisów z zachowaniem zasad dobrej praktyki profesjonalnej,

Warunkiem niezbędnym, aby Laboratorium mogło świadczyć usługi na zewnątrz Spółki jest utrzymanie akredytacji.

Laboratorium dostosowało system zarządzania do nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2, według opcji A.

 

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Badania mikrobiologiczne
K
Obiekty badań
Woda
28
Woda do spożycia przez ludzi
29
Ścieki
30
Osady, odpady
32
UE UE