III Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje

III Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje

16 grudnia 2020 08:40

Niemalże 160 uczestników wzięło udział w III Konferencji Innowacje - Pomiary – Akredytacje, która odbyła się 2 grudnia br. w przestrzeni wirtualnej. Wydarzenie to organizowane było w ramach dwudniowego Podkarpackiego Forum Nauki i Biznesu. 

Program III Konferencji I-P-A ułożony został w cztery bloki tematyczne: droga do akredytacji, wymagania Instytucji Nadzoru Rynku, udział Głównego Urzędu Miar w projektach  międzynarodowych, automatyzacja walidacji procedur badawczych oraz cyfryzacja dokumentacji laboratoriów akredytowanych. Układ ten miał w logicznym porządku przybliżyć laboratoriom oraz ich klientom biznesowym współczesne wymagania i warunki, w których możliwe jest uzyskiwanie w szybkim czasie wiarygodnych wyników badań oraz stwierdzeń zgodności – wyjaśnia  dr inż. Roman Tabisz, twórca i koordynator PSLBiW. 

Tegoroczną, trzecią edycję konferencji można uznać za wielki sukces. Formuła on-line pozwoliła Organizatorom na zaproszenie prelegentów z całej Polski. Wydarzenie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z szerokim spektrum działań laboratoryjnych, jakie podejmowane są w różnych ośrodkach w całym kraju. 

Program III Konferencji Innowacje – Pomiary – Akredytacje dotyczy szczególnego dla nas projektu, którego celem jest zbudowanie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących – podkreślał podczas oficjalnego otwarcia Jacek Kubrak, Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących obecnie zrzesza pięćdziesiąt cztery podmioty, z których dwadzieścia cztery zgłosiły gotowość promocji swoich usług rynkowych na dedykowanej platformie (www.badania.pcinn.org). Głównym celem wspólnego działania w Sieci jest rozwój podkarpackich firm i przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie lokalnego potencjału naukowo-badawczego.

Agenda Konferencji została z jednej strony ukierunkowana na potrzeby laboratoriów. Była ona skonsultowana z Radą Sieci, która składa się z przedstawicieli uczelni oraz akredytowanych i nieakredytowanych laboratoriów i miała dostarczać nowej wiedzy na temat tego, co aktualnie w danym segmencie dzieje się najważniejszego – zwracał uwagę dr inż. Roman Tabisz.

Pierwszy panel konferencji poświęcony został systemowi akredytacji. Joanna Skrzypczak z Polskiego Centrum Akredytacji omówiła warunki oraz charakter poszczególnych etapów procesu uzyskiwania akredytacji, zwróciła uwagę na terminy realizacji, a także przedstawiła korzyści wynikające z posiadania akredytacji. Tadeusz Matras, Kierownik Biura ds. Akredytacji PCA w swoim wystąpieniu nt. stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem w działalności laboratoryjnej oraz zasadzie podejmowania takich decyzji, odpowiadał na pytanie – jak laboratoria powinny spełniać wymagania normy  ISO/IEC 17025:2017 w tym aspekcie. 

Marta Tytko reprezentująca firmę szkoleniową MS Edu omówiła stan prawny w odniesieniu do badań mikrobiologicznych próbek żywności i wody oraz przedstawiła podstawowe wymagania związane z wdrażaniem metod mikrobiologicznych w laboratorium. 

Roman Sobczak z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego mówił natomiast o roli i zadaniach GUNB w nadzorze nad prawidłowością wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i ich stosowania oraz o roli laboratoriów akredytowanych w tym procesie.

Drugi panel konferencji rozpoczęli przedstawiciele Głównego Urzędu Miar. Joanna Przybylska omówiła europejskie programy badań w dziedzinie metrologii, w których GUM brał, bierze, a także planuje brać udział oraz przybliżyła tematy aktualnie trwających wspólnych projektów realizowanych w ramach programu EMPIR. Dr inż. Janusz Fidelus skoncentrował się natomiast na trzech projektach europejskich, omawiając ich główne cele, skład konsorcjów oraz udział Głównego Urzędu Miar w projektach. Prelegent zaprezentował także zmodernizowane stanowiska GUM do pomiarów twardości Rockwella.

„Automatyzacja walidacji procedur badawczych i badań biegłości” to temat wystąpienia dr inż. Teresy Topolnickiej oraz Mariusza Mastalerza z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. Na podstawie doświadczeń Instytutu, eksperci przedstawili wymagania stawiane oprogramowaniu informatycznemu oraz zaprezentowali wdrożone rozwiązania (w tym m.in. obsługa organizatora badań biegłości). Na koniec referat wygłosił także Michał Mądro z UpWare IT Solution. Prelegent poruszył temat informatyzacji laboratoriów pod kątem sposobu instalacji i użytkowania systemów zarządzania oraz zaprezentował możliwości wykorzystania aplikacji webowej do zarządzania wyposażeniem pomiarowym i współpracy z biznesem.

Ważny element konferencji stanowiła otwarta dyskusja panelowa z udziałem Prezesa PCI i Zespołu Koordynującego PSLBiW, podsumowująca „na gorąco” wydarzenie oraz wyłaniająca dalszy kierunek rozwoju Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. 

Dwudniowe wydarzenie transmitowane było z G2A Areny. Organizatorem i inicjatorem Forum było Podkarpackie Centrum Innowacji.

UE UE