Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Celem programu jest wsparcie rozwoju technologii/rozwiązań naukowych, które mają podejmować wyzwania rynkowe, a ich efekty będą możliwe do zastosowania w praktyce gospodarczej (w bliższej lub dalszej perspektywie). Brak wiedzy rynkowej może skutkować niską oceną punktową projektu.


Tak, budżet danego projektu musi mieścić się w wewnętrznych kwotowych limitach, opisanych w Regulaminie konkursu oraz Wniosku o dofinansowanie.


Kwestię tą pozostawiamy w gestii Zespołu naukowego. Zakładając realizację półrocznego projektu wydaje się, że bardziej klarowny i rzetelny będzie podział czasowy (np. dwa Zadania kwartalne: miesiąc 1-3, miesiąc 4-6). Zarazem kwestia ta nie będzie punktowana na etapie oceny merytorycznej, sugerujemy zastosowanie podejścia najbardziej czytelnego dla oceniających projekt (a także pod kątem rozliczenia Grantu).


Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 6 miesięcy liczonych od dnia następującego po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Poszczególne zadania liczone są w kwartałach.


Zespół naukowy może być złożony z jednego naukowca lub większej grupy (w tym studentów, doktorantów, pracowników administracyjnych i technicznych), gdzie liderem jest pracownik naukowy zatrudniony u Partnera projektu na podstawie umowy o pracę. 

Można być liderem w jednym projekcie, zarazem być zgłoszony do maksymalnie 2 projektów jako członek Zespołu naukowego.


Koszty takie nie są kwalifikowane.


Rozpoczęcie realizacji projektów możliwe jest nie wcześniej niż od następnego dnia po podpisaniu Umowy na finansowanie projektu. Zarazem proces oceny formalnej oraz merytorycznej, wraz z podpisywaniem umów na realizację Grantów, może potrwać do 2 miesięcy, stąd rozpoczęcie realizacji projektów powinno być wyznaczone najwcześniej na wrzesień 2019.


Tak, taki wniosek jak najbardziej ma szansę na dofinansowanie. Celem konkursu jest rozwój rozwiązań naukowych w celu ich dalszej komercjalizacji.


Podział Zadań może być dokonany względem czasu lub rodzaju wydatku. Jeżeli w ramach projektu Wnioskodawca zamierza zakupić np. szereg drobnych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych to najlepszym rozwiązaniem wydaje się opisanie ich w ramach jednego kwartalnego Zadania. Zarazem każdy wydatek należy uzasadnić pod kątem jego niezbędności dla osiągnięcia zakładanych celów projektu, dla kosztów “zewnętrznych” (zakupów usług, towarów) warto załączyć oferty lub linki do cenników.


Tak, w ramach kategorii: „nabycie wartości niematerialnych i prawnych”. Zwracamy uwagę, że koszt ten może wynieść maksymalnie 50 000 zł netto. Zarazem jak każdy wydatek może być wykorzystywany tylko na potrzeby realizacji składanego projektu (koszt licencji).


Tak, jest to również dodatkowo punktowane przez ekspertów oceniających na etapie oceny merytorycznej (projekty interdyscyplinarne).


Tak, ale nie może być liderem Zespołu naukowego.


Organizatorzy konkursu przewidują taką możliwość w trakcie realizacji projektu. Będzie ona musiała być szczegółowo opisana i uzasadniona oraz zgodna z limitami na poszczególne kategorie wydatków.


Tak, niemniej liderem takiego grantu musi być pracownik naukowy. Np. Opiekun Waszego koła. Zapraszamy również do korzystania z przestrzeni ProtoLab PCI.


W przypadku projektów w obszarze ICT uwzględnione muszą być zasady określone w Podręczniku Frascati. Zgodnie z zapisami Podręcznika: czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego, czy technicznego, ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do B+R. Przykłady czynności, które nie są Pracami B+R: tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych, obsługa istniejących systemów, konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych, dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych, usuwanie błędów z systemów (debugging), adaptacja istniejącego oprogramowania, przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.


Kwota netto, poza kosztami osobowymi (brutto wraz z narzutami pracodawcy). Podatek VAT jest niekwalifikowany.


UE UE