Formularz oferty badawczej

Formularz oferty badawczej

Formularz zgłoszenia informacji na temat oferty badawczej
do bazy danych Podkarpackiego Centrum Innowacji dostępnej pod adresem www.badania.pcinn.org
Formularz po uzupełnieniu zostanie przesłany do weryfikacji przez Twoje uczelniane Centrum Transferu Technologii, a Ty otrzymasz mailowe potwierdzenie jego wysłania. W razie konieczności korekty formularza, CTT skontaktuje się z Tobą. Po weryfikacji i akceptacji przez CTT, formularz zostanie wprowadzony do ogólnodostępnej bazy danych Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI), które następnie będzie prowadzić działania informacyjne i promocyjne w celu pozyskiwania zleceń badawczych lub możliwości współpracy badawczej.
Dane zgłaszającego

Zgłoszenie
Proszę wprowadzić tytuł zgłaszanej usługi badawczej
Proszę opisać charakterystykę usługi. Opis powinien być opracowany w sposób zwięzły i możliwie najprostszy, umożliwiający zrozumienie najważniejszych atrybutów technicznych związanych z oferowaną usługą osobie niebędącej ekspertem w danej dziedzinie.
Proszę podać dane szczegółowe usługi badawczej, które oddadzą w sposób opisowy jej aspekty techniczne. W szczególności w tym polu możliwe jest wskazanie atrybutów wykorzystywanych urządzeń i technologii w celu realizacji usługi
Skład zespołu
[1] osoba
[2] osoba
[3] osoba
[4] osoba
[5] osoba
[6] osoba
[7] osoba
[8] osoba
[9] osoba
[10] osoba
Proszę o wybranie z listy rozwijalnej jednej wiodącej dziedziny nauki która dotyczy zgłaszanej usługi badawczej. Wykaz dziedzin jest oparty o międzynarodową klasyfikację OECD
Proszę wskazać na jakich rynkach usługa/badanie może być wykorzystywane. Opis powinien uwzględniać także potencjalne możliwości (szanse) rynkowe związane między innymi z: szacowanym popytem, rozmiarem rynku, horyzontem czasowym, stanem rynku i tendencjami na nim panującymi oraz kluczowymi korzyściami jakie wniesie lub może wnieść ona na rynek. Dopuszczalne jest wskazanie w tym miejscu nazw przedsiębiorstw w których w opinii zgłaszającego może nastąpić wykonanie usługi.
Proszę wskazać poziom zainteresowania usługą/badaniem, wynikający z przeprowadzonych wcześniej analiz, w których zidentyfikowani zostali potencjalni usługobiorcy lub wskazać branżowo gdzie do tej pory realizowana była usługa. Pożądana struktura danych powinna obrazować sektor/branżę - produkt/usługa/działalność - skala zainteresowania . Przykładowo: Gospodarka komunalna - przetwarzanie odpadów - bardzo zainteresowany. Dopuszczalne jest wskazanie w tym miejscu nazw przedsiębiorstw w których w opinii zgłaszającego może nastąpić wykonanie usługi.
Proszę o wskazanie wiodącej branży, której dotyczy zgłaszana technologia zgodnie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Więcej na temat KIS pod adresem https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
Pobierz opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obowiązuje od 1 stycznia 2019r.)
Proszę o wskazanie wiodącej branży, której dotyczy zgłaszana technologia zgodnie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Więcej na temat KIS pod adresem https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
Pobierz opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obowiązuje od 1 stycznia 2019r.)
Proszę o wskazanie wiodącej branży, której dotyczy zgłaszana technologia zgodnie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Więcej na temat KIS pod adresem https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
Pobierz opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obowiązuje od 1 stycznia 2019r.)
Proszę o określenie, czy zespół dysponuje stałym dostępem do infrastruktury niezbędnej do wykonania badań, czy realizacja badań jest możliwa, ale obecnie zespół nie ma dostępu do infrastruktury. W przypadku, gdy zespół nie dysponuje dostępem do infrastruktury, proszę o wskazanie jaka infrastruktura jest niezbędna do pozyskania. Przez infrastrukturę rozumie się aparaturę, budynki i inne urządzenia na których możliwe jest, wg obowiązujących przepisów, świadczenie komercyjnych usług i badań na zlecenie przedsiębiorców i instytucji tym zainteresowanych.
Proszę wybrać z listy spodziewany termin ile może trwać okres potwierdzenia gotowości do realizacji usługi liczony jako czas od uzgodnienia z potencjalnym zamawiającym zakresu usługi do uzyskania wewnętrznych zgód, pozwoleń i potwierdzenia gotowości do realizacji usługi.
Proszę wprowadzić orientacyjny przedział cenowy usługi np. od ……do…….. Jeżeli usługa jest kwantyfikowalna prosze podać wartość odniesienia np. Jeden punkt - x zł. 100 punktów y zł. Jeżeli usługa jesy niekwantyfikowalna prosze wpisać - każdorazowa indywidualna wycena.
Proszę o wprowadzenie pojedynczych słów kluczowych po przecinku oddzielonych spacją, po których osoby dysponujące oraz niedysponujące specjalistyczną wiedzą techniczną mogą wyszukiwać informacji dotyczących zgłaszanej technologii. Wprowadzone słowa są kluczowe aby móc je odnaleźć w hasłowej wyszukiwarce
Jeżeli do zgłaszanej usługi badawczej został stworzony dokument opisujący zgłaszaną technologię np. w formie ulotki to proszę o dołączenie pliku(format: PDF, DOC, DOCX, OTF, ZIP, RAR).
Jeżeli do zgłaszanej usługi badawczej zostały stworzone dokumenty graficzne opisujące zgłaszaną technologię to proszę o dołączenie pliku(format: JPG, PNG).
Proszę o potwierdzenie, że zgłaszający jest zainteresowany zanwiązaniem współpracy badawczej z przemysłem. Na podstawie tej zgody Podkarpackie Centrum Innowacji prowadzić będzie działania prowadzące do sprzedarzy usług badawczych.
W toku działalności Podkarpackie Centrum Innowacji organizuje różne spotkania (konferencje naukowe, warsztaty, szkolenia). Jeżeli chciałbyś abyśmy poinformali Cię o ciekawycm wydarzeniu z dotyczącej Twojej dziedziny naukowej to oznacz to pole.
UE UE
;